Addy Jonas Nyambe

Addy Jonas Nyambe
Gender Rüde
Birthdate 05.02.2012
Assured Breeder Scheme CMKU/RR/7250/12
Size / Weight - / -
Ancestry / Incest Ratio 29 (-1) / 96.55%

Bilder

Show Results

Championklasse
12.04.2014
CACIB Chemnitz Riedel Marion V 3
24.08.2014
CACIB Leipzig Bregenzer V 3
22.08.2015
Leipzig Beyersdorf V 2 Res. Anw. DCHA. VDH