Malaika Mtoto Ijumaa ( non-DZRR Kennels!)

Name Malaika Mtoto Ijumaa (protected) FCI: 577/2003 RRZ: 359RRZ
Owner Frau Anja Freitag
Contact Tel: 07021/862916
Fax: 07021/863016
Adress Eichwiesen 21
73230 Kirchheim
Internet E-Mail (klick zum Anzeigen)
www.malaika-mtoto-ijumaa.de